රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය වෙත
සාදරයෙන් පිළිගනිමු

2015 අගෝස්තුමස 17 වන දින පැවති මහ මැතිවරණයත් සමඟ ඇතිවූ නව රජය විසින් 2015 සැප්තැම්බර් 06 වන දින ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද නව අමාත්‍යාංශයක් ලෙස මෙහි සමාරම්භය සනිටුහන් වේ.

2015 සැප්තැම්බර් 21 දින ප්‍රකාශයට පත් කළ 1933/13 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය හා 2015 නොවැම්බර් මස 24 දින ප්‍රකාශයට පත් කළ අංක 1942/10 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයන්හි පල වූ අමාත්‍යාංශ කාර්යයන් සහ කර්තව්‍යයන් පිළිබඳ ලේඛනය අනුව මෙම අමාත්‍යාංශය සඳහා රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් සහ ඌන උපයෝජිත වත්කම් විශාල ප්‍රමාණයක වගකීම පැවරී ඇත... වැඩිදුර කියවන්න

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

info@mped.gov.lk
(+94) 112 437 847
(+94) 112 437 852